Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Cùng ngẫm

Ngày 2 Tháng 7, 2023

Hệ sinh thái giáo dục Tâm Việt: Đột phá và đổi mới trong xã hội hóa học tập để nâng cao năng lực con người đáp ứng nhu cầu lãnh đạo tương lai trong cuộc cách mạng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Trong thời đại của sự phức tạp và biến đổi liên tục, giáo dục đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc truyền đạt kiến thức mà còn trong việc xây dựng con người và phát triển những lãnh đạo tương lai. Trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang diễn ra, hệ sinh thái giáo dục Tâm Việt đã nhanh chóng trở thành một sự đột phá và đổi mới, mang đến một môi trường giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho con người. Bài báo này sẽ trình bày về hệ sinh thái giáo dục

Ngày 29 Tháng 6, 2023

Harnessing the Power of Vibration Meditation to Enhance Proprioception, Fascia, and Promote Mental Health

Vibration Meditation, a unique practice involving standing on a medical ball while juggling three balls and balancing one on the head, offers a holistic approach to improving health and aiding in the healing of mental diseases. By engaging in this dynamic meditation technique, individuals can enhance their proprioceptive abilities while also benefiting their fascial system. This article explores the connection between Vibration Meditation, proprioception, fascia, and their potential impact on ov

Ngày 22 Tháng 6, 2023

Tam Viet Ecosystem

In the realm of Human Capital Management (HCM), achieving holistic growth and success is a critical goal for organizations. The Tam Viet ecosystem offers a transformative approach by integrating Tam Viet meditation, 4D coaching (top-down, team peer-to-peer, bottom-up, and self-coaching), and team creativity. This powerful combination creates an environment that fosters personal and professional development, enhances collaboration, and drives innovation within the HCM context. In this article, we

Ngày 19 Tháng 6, 2023

The Transformative Power of "Positive Neural Superhighways" for Health and Wealth

The understanding of the brain's remarkable ability to change and adapt, known as neuroplasticity, has opened up new possibilities for enhancing our cognitive abilities. One significant aspect of this concept is the discovery of "positive neural superhighways" by Michael Merzenich in the early 1980s. Merzenich's research on sensory deprivation revealed that the neural pathways associated with lost sensations weaken but can be strengthened when sensation is restored. This discovery emphasizes the

Ngày 22 Tháng 5, 2023

Empowering Severely Autistic Teenagers: The Vibrating Energy Flow Meditation 4D Coaching Uniting with Quantum Entanglement: The Path to Breakthroughs

The intersection of the Vibrating Energy Flow Meditation 4D Coaching program and quantum entanglement highlights the untapped potential for innovation in the field of autism treatment. By embracing quantum-inspired approaches that emphasize interconnectedness, neural connectivity, and epigenetics, we can empower severely autistic teenagers to surpass limitations, discover their strengths, and achieve extraordinary feats.

Ngày 22 Tháng 5, 2023

Empowering Severely Autistic Teenagers: The Vibrating Energy Flow Meditation 4D Coaching Program

The Vibrating Energy Flow Meditation 4D Coaching program represents a paradigm shift in the treatment and support of severely autistic teenagers. By embracing an innovative approach that combines top-down coaching, peer-to-peer coaching, bottom-up coaching, and self-coaching, this program empowers individuals to surpass limitations, unleash hidden talents, and achieve record-breaking accomplishments.

Ngày 24 Tháng 3, 2023

Tư duy hệ thống kiến tạo văn hóa xã hội 4.0 huấn luyện dịch chuyển:Sự vụ lên sự nghiệp, tài sản lên di sản

Tâm Việt là công ty tiên phong đặt nền móng cho việc dịch chuyển từ thuyết giảng kiến thức lên đào tạo kỹ năng mềm ở Việt Nam. Sau hơn 20 năm, Tâm Việt đã đào tạo hàng chục nghìn học viên thành công vượt trội trong sự nghiệp.

Ngày 11 Tháng 3, 2023

Ông đồ Nghệ gàn đau đáu khởi nghiệp sáng tạo đổi mới giáo dục!

Tuổi 50 “ngũ thập tri thiên mệnh” khởi nghiệp và trở thành “Thành Hoàng làng kỹ năng mềm”. 60 tuổi khởi nghiệp huấn luyện trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia. Vào tuổi 70 “xưa nay hiếm” khởi nghiệp “Kiến tạo hệ sinh thái xã hội huấn luyện 4D dịch chuyển đẳng cấp vốn nhân lực”.

Ngày 7 Tháng 10, 2020

QUẢN TRỊ TÂM THẾ

Ai ai cũng muốn thành đạt & hạnh phúc. Đề tài thành đạt hạnh phúc đã tốn không biết bao nhiêu công sức và giấy mực. Làm thế nào để thành công vượt trội? Làm thế nào để xây dựng cho mình một sự nghiệp? Cái gì tạo nên phong cách sống? Làm thế nào để lúc nào ta cũng có một phong cách sống đẳng cấp cao?